Projekty v minulosti

Týdenní pobyt pro děti a mládež z dětských domovů na Koňském dvorci

Děti ze dvou dětských domovů stráví týden v prostředí Koňského dvorce Chmelištná. Navazujeme tímto projektem na jiné, které jsme úspěšně realizovali v předchozích letech. Nyní se zaměřujeme na mladší děti z dětských domovů. Pro ně bude v prostředí Koňského dvorce připravena týdenní hra „návrat do minulosti“. Účastníci budou v rámci hry poznávat zákulisí předminulého století, kdy se dětem pokusíme přiblížit život před industrializací.

Projekt je realizován díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem.

Skalice je tradice – jedeme v tom společně!

Už 14 let pořádáme letní tábory pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí a z dětských domovů. Postupně se ukázalo, že je společné trávení času obohacující pro obě strany. Navazují zde nová přátelství, upevňují svoje sociální dovednosti (efektivním nácvikem běžných činností, např. pomoc při přípravě jídla, pomoc při úklidu, pomoc při třídění odpadu aj.), rozvíjejí komunikaci, orientaci, kooperaci, skupinové chování a učí se respektu a toleranci. Kromě táborů se také věnujeme dalším, často na tábor navazujícím, pobytům, kde dochází k prohlubování vztahů hlavně mezi dětmi, které se už znají. Také v rámci tohoto projektu tomu nebude jinak a letní pobyty budou doplněny podzimními pětidenními výjezdy.

Projekt je realizován v letech 2020 – 2021 díky podpoře Nadace člověk člověku.

Zážitkové pobyty na Koňském dvorci pro děti z dětských domovů

Projekt je realizován formou dvou víkendových a jednoho týdenního pobytu dětí ze dvou dětských domovů v prostředí Koňského dvorce Chmelištná. V našich aktivitách navazujeme na obdobné projekty z předchozích let. Se stejnou cílovou skupinou se vracíme na stejné místo, ovšem se změněným obsahem, který reaguje na zkušenosti z předchozích let. Během loňských pobytů jsme měli možnost pozorovat, že dětem činí potíže, když si mají samy organizovat pracovní čas nebo se samy mezi sebou domluvit například na rozdělení pracovních úkolů a podobně. Toto vnímali i samotní dětští účastníci, kteří se zmiňovali o tom, že jsou zvyklí, že jim někdo přidělí úkoly, strukturuje čas. Byly proto pro ně obtížně řešitelné situace, kdy byly postaveni před nějaký úkol, který měli zvládnout jako skupina, aniž by jim někdo dospělí rozděloval dílčí úkoly a přímo koordinoval jejich činnost. Na toto téma se proto zaměřujeme v našem stávajícím projektu. Snažíme se dětem dopomoci ke zvýšení odpovědnosti, schopnosti kooperace, empatie. Tím chceme u cílové skupiny podpořit rozvoj kompetencí nezbytných pro zvládnutí odchodu z ústavního zařízení a vykročení do dospělého života.

Projekt je realizován díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem.

Dvanáct let po té… Dokázali jsme, že to zvládneme!

Projekt plynule navazuje na předchozí projekt (O deset let později aneb teď je řada na nás) podpořený rovněž Nadací člověk člověku. I nyní je naším nosným tématem zapojování mladých lidí z našich cílových skupin do dobrovolnických aktivit. I během aktuálního projektu se uskuteční série výjezdů pro děti z dětských domovů a vyloučených lokalit, na kterých budou v rámci realizačního týmu participovat mladí lidé z těchto prostředí. Náš projekt, stejně jako předchozí, na který tento navazuje, má cílové skupiny celkem tři. První cílovou skupinu tvoří mladí lidé ze sociálně vyloučených lokalit a dětských domovů, kteří budou v rámci projektu působit jako dobrovolníci a budou spoluvytvářet program a obsah jednotlivých projektových aktivit. Tyto mladé lidi chceme zapojit do aktivního občanství, přizvat je coby partnery do realizovaných akcí a dát jim možnost je vést. Druhou cílovou skupinu tvoří děti ze sociálně vyloučených lokalit a z dětských domovů ve věku 8 – 14 let, které se budou účastnit jednotlivých projektových akcí a pro které budou členové výše uvedené první cílové skupiny připravovat a realizovat jednotlivé činnosti. Třetí cílovou skupinou jsou studenti sociálně a pedagogicky zaměřených oborů vysokých škol.

Projekt je realizován díky podpoře Nadace člověk člověku, která na jeho realizaci pro období 2018 – 2019 přispěla částkou ve výši 90 000 Kč.

Tak trochu jiný tábor aneb skutečný život nanečisto

Projekt navazuje na podobný projekt naší organizace uskutečněný na stejném místě v loňském roce rovněž za podpory Nadace Terezy Maxové dětem. I tento projekt je zaměřen na cílovou skupinu starších dětí z dětských domovů, které budou v nejbližších letech opouštět ústavní výchovu. Oproti loňskému projektu v rozsahu jednoho týdenního pobytu je nynější rozšířen o dva víkendové pobyty. Všechny se uskuteční v prostředí Koňského dvorce Chmelištná.
Náplní týdenního pobytu bude hra na skutečný život. Účastníci tak budou v rámci hry chodit do zaměstnání, vydělávat herní peníze a dle svého rozhodnutí s nimi nakládat – každý den utrácet ve večerce nebo celý týden spořit na hodnotnější ceny. Cílem je zvýšení finanční gramotnosti mladých lidí z dětských domovů. Náš projekt se od ostatních věnujících se podobnému tématu odlišuje tím, že se jedná o intenzivní zážitkovou formu.
První víkend bude zaměřen hlavně na seznamování – dětí z různých DD vzájemně mezi sebou, dětí s realizačním týmem, s místem, kde se budou aktivity odehrávat, se samotnou hrou, která je bude během červencového týdne čekat. Závěrečný víkendový bude zaměřen hlavně na hodnocení celé akce z pohledu účastníků a s odstupem.
Projekt je realizován díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem.

TÝDENNÍ POBYT PRO DĚTI A MLÁDEŽ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA KOŇSKÉM DVORCI

Děti ze dvou dětských domovů stráví týden v prostředí Koňského dvorce Chmelištná. Navazujeme tímto projektem na jiné, které jsme úspěšně realizovali v předchozích letech. Nyní se ale zaměřujeme na starší děti z dětských domovů, které budou v následujících letech ústavní výchovu opouštět. Pro ně bude v prostředí Koňského dvorce připravena týdenní hra na skutečný život. Účastníci tak budou v rámci hry chodit do zaměstnání, vydělávat herní peníze a dle svého rozhodnutí s nimi nakládat – každý den utrácet ve večerce nebo celý týden spořit na hodnotnější ceny.

Cílem je zvýšení finanční gramotnosti mladých lidí z dětských domovů. Ačkoliv se tomuto tématu věnuje v posledních letech mnoho pozornosti, stále se řada dětí po odchodu z dětského domova dostává do situace, kdy nejsou schopny vyjít s finančními prostředky a plánovat efektivně rozpočet své domácnosti. Náš projekt se od ostatních věnujících se podobnému tématu odlišuje tím, že se jedná o intenzivní zážitkovou formu realizovanou v průběhu celého týdne prostřednictvím „hry na život“, kde si účastníci mohou vyzkoušet „život v práci“, docházet do zaměstnání, vydělávat peníze a dle své volby s nimi zacházet, tím zažít úspěch i neúspěch.

Projekt je realizován díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem.

O DESET LET POZDĚJI, ANEB TEĎ JE ŘADA NA NÁS

Projekt se skládá ze série výjezdů pro děti z obou našich cílových skupin – tedy děti ze sociálně vyloučených lokalit a děti z dětských domovů. S oběma cílovými skupinami již máme mnoho zkušeností. V minulosti se nám již opakovaně osvědčilo také propojení těchto dvou skupin. V rámci tohoto projektu dostávají příležitost mladí lidé z cílových skupin (ve věku 16 – 18 let), kteří měli možnost zažít naše akce coby děti, a nyní se stávají plnohodnotnými členy realizačního týmu, čímž získávají nové zkušenosti, dovednosti, rozšiřují své kompetence. Zároveň je také vedeme k myšlence aktivního dobrovolnictví, na které stojí činnost naší organizace.

Projekt je realizován díky podpoře Nadace člověk člověku, která na jeho realizaci pro období 2016 – 2017 přispěla částkou ve výši 90 000 Kč.

¨

BUĎ PŘIPRAVEN 2, ANEB PRVNÍ KROK JSME ZVLÁDLI!

Tento projekt plynule navazuje na projekty z předchozích let. Soustřeďuje se na volnočasové a zážitkové aktivity pro děti žijících v dětských domovech – konkrétně se jedná o dětské domovy ve Vysoké Peci a v Ústí nad Labem na Severní Terase. Pomocí těchto aktivit se zaměřujeme na intenzivní upevňování pracovních a sociálních dovedností, které jim umožní snadnější vstup do samostatného života. Do jednotlivých aktivit zároveň zapojujeme dobrovolníky z řad studentů pedagogických a sociálních oborů z UJEP v Ústí nad Labem. Ústřední částí projektu jsou pobyty na Koňském dvorci Chmelištná.

Projekt je realizován díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem.

ZAPOJ SE S NÁMI

Projekt vychází z iniciativy mladých lidí z Ústí nad Labem, se kterými pracujeme již od roku 2006. Dříve se sami účastnili našich akcí coby děti, nyní se zapojují do příprav a realizace aktivit pro ostatní. Tito mladí lidé, vyrůstající převážně v sociálně vyloučených lokalitách, mají zájem měnit, v rámci možností, prostředí, ve kterém žijí, zlepšovat sousedské vztahy, pozitivně působit na své vrstevníky a pokusit se tak změnit mínění běžné společnosti o nich. K těmto cílům využívají pásmo různých aktivit.

Projekt je realizován díky podpoře Ústecké komunitní nadace.

 

 

GO CACHING!

Stále častěji vnímáme, že jsou mnohem více využívány nové technologie (mobilní telefony, tablety, notebooky aj.) mezi dětmi a mládeží, se kterými pracujeme. Převážně to však mívá za následek, že tito jedinci neumí trávit svůj čas jinak, než hraním her na počítači, sledováním televize nebo hodinami trávenými na Facebooku. Vidíme proto jako důležité jim v užívání těchto technologií nebránit, ale naopak je naučit používat i k jiným účelům než byli doposud zvyklí. Náš projekt „Go caching!“ by měl naší cílové skupině ukázat, jak lze trávit volný čas v přírodě a moderní techniku mít jako jeho zpestření. K nabytí tohoto cíle využijeme poměrně novodobý trend – tzv. geocaching.

Projekt je realizován v průběhu roku 2014 díky podpoře Nadace Vodafone ČR.

BUĎ PŘIPRAVEN!

Projekt volně navazuje na naše úspěšné projekty realizované zejména v prostředí Koňského dvorce Chmelištná v uplynulých letech. Projektových akcí se účastní děti z dětských domovů – rovněž zde jsme navázali na letitou osvědčenou spolupráci. Naším záměrem je využít atraktivního venkovského prostředí k intenzivnímu upevňování pracovních a sociálních dovedností, které dětem pomohou usnadnit vstup do samostatného života.

Projekt je realizován v průběhu roku 2014 díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem.

MOJE.TVOJE.NAŠE.MĚSTO 2

Projekt přímo navazuje na svého předchůdce shodného názvu, který jsme realizovali v předchozím roce. Nositelem projektu je rovněž organizace SWF e.V. Chemnitz. Projekt potrvá tentokrát 18 měsíců a jeho obsahem je kromě několika vzájemných setkání zejména intenzivní práce mladých lidí na zlepšení životních podmínek ve vlastním městě. Setkání pak budou věnována vzájemným výměnám zkušeností a předávání inspirace. Do projektu se nově zapojí také mladí lidé s Ústí nad Labem. Projekt dává mladým lidem možnost se aktivně podílet na chodu jejich lokálního prostředí, za naší pomoci komunikovat s městskými orgány a nabídnout jim pohled z jejich úhlu.

MAMI PŘIJEĎ SI PRO MĚ, TOHLE NENÍ ŽÁDNÝ TÁBOR

Jedná se o takřka dvoutýdenní soustředění pro mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením. Páteří akce je 12tidenní „hra“ – chození do zaměstnání, vydělávání peněz. Peníze mohou účastníci investovat do vzdělání nebo spořit nebo také rychle utrácet.
V cestě k cíli bude navíc stát účastníkům mnoho nástrah z reálného života.
Náš projekt umožní 12 mladým lidem lépe poznat život v „práci“. Ukáže jim, že je možné zvolit různé životní strategie a kam tyto strategie v reálném životě mohou vést. Naučí je, které životní strategie vedou k úspěchu a které jsou spíše nevhodné. Účast v projektu povede k větší zodpovědnosti za svůj život, k většímu náhledu na sebe sama. Hra je zaměřena na rozvoj sociálních kompetencí, návyků potřebných při výkonu soustavného povolání, řešení krizových situací apod.

KUDY Z NUDY

Projekt, který je stěžejní aktivitou v současném programovém myšlení FidoDido. Počet děti ze sociálně vyloučených lokalit Ústí nad Labem ( Předlice, Nový svět, … ), lokalit v Bílině, Dětského domova Vysoká Pec apod. , které se účastnili projektu, v celé jeho historií, přesáhl hodnotu 100 . Je tedy projektem s největším společenským dopadem. Jedná se o sérii víkendových a týdenních pobytů v přírodě, daleko od každodenních problémů a starostí. Cílem je nabídnout dětem pestrou nabídku různých činností, které jim mohou sloužit jako alternativa pro trávení volného času. Kromě toho jim přináší nová přátelství a mnoho zážitků, které by zejména děti ze sociálně vyloučených lokalit vzhledem k finanční situaci nikdy nemohly prožít.

Comments are closed.