Projekty v minulosti

TÝDENNÍ POBYT PRO DĚTI A MLÁDEŽ Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ NA KOŇSKÉM DVORCI

Děti ze dvou dětských domovů stráví týden v prostředí Koňského dvorce Chmelištná. Navazujeme tímto projektem na jiné, které jsme úspěšně realizovali v předchozích letech. Nyní se ale zaměřujeme na starší děti z dětských domovů, které budou v následujících letech ústavní výchovu opouštět. Pro ně bude v prostředí Koňského dvorce připravena týdenní hra na skutečný život. Účastníci tak budou v rámci hry chodit do zaměstnání, vydělávat herní peníze a dle svého rozhodnutí s nimi nakládat – každý den utrácet ve večerce nebo celý týden spořit na hodnotnější ceny.

Cílem je zvýšení finanční gramotnosti mladých lidí z dětských domovů. Ačkoliv se tomuto tématu věnuje v posledních letech mnoho pozornosti, stále se řada dětí po odchodu z dětského domova dostává do situace, kdy nejsou schopny vyjít s finančními prostředky a plánovat efektivně rozpočet své domácnosti. Náš projekt se od ostatních věnujících se podobnému tématu odlišuje tím, že se jedná o intenzivní zážitkovou formu realizovanou v průběhu celého týdne prostřednictvím „hry na život“, kde si účastníci mohou vyzkoušet „život v práci“, docházet do zaměstnání, vydělávat peníze a dle své volby s nimi zacházet, tím zažít úspěch i neúspěch.

Projekt je realizován díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem.

O DESET LET POZDĚJI, ANEB TEĎ JE ŘADA NA NÁS

Projekt se skládá ze série výjezdů pro děti z obou našich cílových skupin – tedy děti ze sociálně vyloučených lokalit a děti z dětských domovů. S oběma cílovými skupinami již máme mnoho zkušeností. V minulosti se nám již opakovaně osvědčilo také propojení těchto dvou skupin. V rámci tohoto projektu dostávají příležitost mladí lidé z cílových skupin (ve věku 16 – 18 let), kteří měli možnost zažít naše akce coby děti, a nyní se stávají plnohodnotnými členy realizačního týmu, čímž získávají nové zkušenosti, dovednosti, rozšiřují své kompetence. Zároveň je také vedeme k myšlence aktivního dobrovolnictví, na které stojí činnost naší organizace.

Projekt je realizován díky podpoře Nadace člověk člověku, která na jeho realizaci pro období 2016 – 2017 přispěla částkou ve výši 90 000 Kč.

¨

BUĎ PŘIPRAVEN 2, ANEB PRVNÍ KROK JSME ZVLÁDLI!

Tento projekt plynule navazuje na projekty z předchozích let. Soustřeďuje se na volnočasové a zážitkové aktivity pro děti žijících v dětských domovech – konkrétně se jedná o dětské domovy ve Vysoké Peci a v Ústí nad Labem na Severní Terase. Pomocí těchto aktivit se zaměřujeme na intenzivní upevňování pracovních a sociálních dovedností, které jim umožní snadnější vstup do samostatného života. Do jednotlivých aktivit zároveň zapojujeme dobrovolníky z řad studentů pedagogických a sociálních oborů z UJEP v Ústí nad Labem. Ústřední částí projektu jsou pobyty na Koňském dvorci Chmelištná.

Projekt je realizován díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem.

ZAPOJ SE S NÁMI

Projekt vychází z iniciativy mladých lidí z Ústí nad Labem, se kterými pracujeme již od roku 2006. Dříve se sami účastnili našich akcí coby děti, nyní se zapojují do příprav a realizace aktivit pro ostatní. Tito mladí lidé, vyrůstající převážně v sociálně vyloučených lokalitách, mají zájem měnit, v rámci možností, prostředí, ve kterém žijí, zlepšovat sousedské vztahy, pozitivně působit na své vrstevníky a pokusit se tak změnit mínění běžné společnosti o nich. K těmto cílům využívají pásmo různých aktivit.

Projekt je realizován díky podpoře Ústecké komunitní nadace.

GO CACHING!

Stále častěji vnímáme, že jsou mnohem více využívány nové technologie (mobilní telefony, tablety, notebooky aj.) mezi dětmi a mládeží, se kterými pracujeme. Převážně to však mívá za následek, že tito jedinci neumí trávit svůj čas jinak, než hraním her na počítači, sledováním televize nebo hodinami trávenými na Facebooku. Vidíme proto jako důležité jim v užívání těchto technologií nebránit, ale naopak je naučit používat i k jiným účelům než byli doposud zvyklí. Náš projekt „Go caching!“ by měl naší cílové skupině ukázat, jak lze trávit volný čas v přírodě a moderní techniku mít jako jeho zpestření. K nabytí tohoto cíle využijeme poměrně novodobý trend – tzv. geocaching.

Projekt je realizován v průběhu roku 2014 díky podpoře Nadace Vodafone ČR.

BUĎ PŘIPRAVEN!

Projekt volně navazuje na naše úspěšné projekty realizované zejména v prostředí Koňského dvorce Chmelištná v uplynulých letech. Projektových akcí se účastní děti z dětských domovů – rovněž zde jsme navázali na letitou osvědčenou spolupráci. Naším záměrem je využít atraktivního venkovského prostředí k intenzivnímu upevňování pracovních a sociálních dovedností, které dětem pomohou usnadnit vstup do samostatného života.

Projekt je realizován v průběhu roku 2014 díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem.

MOJE.TVOJE.NAŠE.MĚSTO 2

Projekt přímo navazuje na svého předchůdce shodného názvu, který jsme realizovali v předchozím roce. Nositelem projektu je rovněž organizace SWF e.V. Chemnitz. Projekt potrvá tentokrát 18 měsíců a jeho obsahem je kromě několika vzájemných setkání zejména intenzivní práce mladých lidí na zlepšení životních podmínek ve vlastním městě. Setkání pak budou věnována vzájemným výměnám zkušeností a předávání inspirace. Do projektu se nově zapojí také mladí lidé s Ústí nad Labem. Projekt dává mladým lidem možnost se aktivně podílet na chodu jejich lokálního prostředí, za naší pomoci komunikovat s městskými orgány a nabídnout jim pohled z jejich úhlu.

MAMI PŘIJEĎ SI PRO MĚ, TOHLE NENÍ ŽÁDNÝ TÁBOR

Jedná se o takřka dvoutýdenní soustředění pro mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením. Páteří akce je 12tidenní „hra“ – chození do zaměstnání, vydělávání peněz. Peníze mohou účastníci investovat do vzdělání nebo spořit nebo také rychle utrácet.
V cestě k cíli bude navíc stát účastníkům mnoho nástrah z reálného života.
Náš projekt umožní 12 mladým lidem lépe poznat život v „práci“. Ukáže jim, že je možné zvolit různé životní strategie a kam tyto strategie v reálném životě mohou vést. Naučí je, které životní strategie vedou k úspěchu a které jsou spíše nevhodné. Účast v projektu povede k větší zodpovědnosti za svůj život, k většímu náhledu na sebe sama. Hra je zaměřena na rozvoj sociálních kompetencí, návyků potřebných při výkonu soustavného povolání, řešení krizových situací apod.

KUDY Z NUDY

Projekt, který je stěžejní aktivitou v současném programovém myšlení FidoDido. Počet děti ze sociálně vyloučených lokalit Ústí nad Labem ( Předlice, Nový svět, … ), lokalit v Bílině, Dětského domova Vysoká Pec apod. , které se účastnili projektu, v celé jeho historií, přesáhl hodnotu 100 . Je tedy projektem s největším společenským dopadem.Jedná se o sérii víkendových a týdenních pobytů v přírodě, daleko od každodenních problémů a starostí. Cílem je nabídnout dětem pestrou nabídku různých činností, které jim mohou sloužit jako alternativa pro trávení volného času. Kromě toho jim přináší nová přátelství a mnoho zážitků, které by zejména děti ze sociálně vyloučených lokalit vzhledem k finanční situaci nikdy nemohly prožít.

Comments are closed